Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met “beleidszaken”, d.w.z. bespreken, standpunt bepalen, voorstellen doen, adviseren en instemmen t.a.v. alle zaken die met het besturen van de school te maken hebben.

De MR bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers van de ouders (3) en voor de helft uit vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel (3). De raad komt regelmatig bijeen.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar (tenzij er over personen wordt gesproken). U bent natuurlijk van harte welkom!

Uiteraard kunt u voor vragen en/of opmerkingen betreffende het functioneren van de school bij de leden van de MR terecht. Naast de MR is er tevens een GMR (Gemeenschappelijke MR). Zij behartigt de overkoepelende belangen van alle scholen vallend onder het bestuur van Optimus.
Samenstelling MR “de Bogaard” schooljaar 2020-2021:

Namens de ouders:

  1. John Loeffen (voorzitter)
  2. Nanda Mols
  3. Marion Derks

Namens de leerkrachten:

  1. Antoinette Vissers
  2. Karin van Beek
  3. Tine Evers

De directie van de school heeft met adviserende stem zitting in de medezeggenschapsraad.

In het activiteitenplan  leest u de onderwerpen waarover de MR zich dit schooljaar buigt. Activiteitenplan 2020-2021

Vergaderdata schooljaar 2020-2021:

Dinsdag 8 september 

Dinsdag 27 oktober 

Dinsdag 1 december 

Dinsdag 26 januari 

Dinsdag 9 maart 

Dinsdag 15 juni (reserve datum)

Notulen van de vergaderingen schooljaar 2020-2021:

2021-02-11 MR vergadering_na lockdown-2

2020-12-01 MR Agenda-Notulen (1)

Notulen MR vergadering 27-10-2020

Notulen MR 08-09-2020

NIEUWS

Basisschool "de Bogaard"

Stationssingel 10
5371 BB Ravenstein

T: 0486-412236
E: dir.bogaard@optimusonderwijs.nl

Basisschool "de Bogaard"

Stationssingel 10
5371 BB Ravenstein
BEL Basisschool "de Bogaard" MAIL Basisschool "de Bogaard"