Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met “beleidszaken”, d.w.z. bespreken, standpunt bepalen, voorstellen doen, adviseren en instemmen t.a.v. alle zaken die met het besturen van de school te maken hebben.

De MR bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers van de ouders (3) en voor de helft uit vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel (3). De raad komt regelmatig bijeen.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar (tenzij er over personen wordt gesproken). U bent natuurlijk van harte welkom!

Uiteraard kunt u voor vragen en/of opmerkingen betreffende het functioneren van de school bij de leden van de MR terecht. Naast de MR is er tevens een GMR (Gemeenschappelijke MR). Zij behartigt de overkoepelende belangen van alle scholen vallend onder het bestuur van Optimus. Samenstelling MR “de Bogaard” schooljaar 2022-2023:

Namens de ouders:

  1. John Loeffen (voorzitter)
  2. Nanda Mols
  3. Marion Derks

Namens de leerkrachten:

  1. Mayke de Jong
  2. Karin van Beek
  3. Tine Evers

De directie van de school heeft met adviserende stem zitting in de medezeggenschapsraad.

In het activiteitenplan  leest u de onderwerpen waarover de MR zich dit schooljaar buigt. 

Vergaderdata schooljaar 2022-2023:

Dinsdag 20 september

Dinsdag 8 november

Dinsdag 31 januari

Dinsdag 14 maart

Dinsdag 16 mei

Dinsdag 27 juni

Notulen van de vergaderingen schooljaar 2022-2023: