Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met “beleidszaken”, d.w.z. bespreken, standpunt bepalen, voorstellen doen, adviseren en instemmen t.a.v. alle zaken die met het besturen van de school te maken hebben.

De MR bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers van de ouders (2) en voor de helft uit vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel (2). De raad komt regelmatig bijeen.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar (tenzij er over personen wordt gesproken). U bent natuurlijk van harte welkom!

Uiteraard kunt u voor vragen en/of opmerkingen betreffende het functioneren van de school bij de leden van de MR terecht. Naast de MR is er tevens een GMR (Gemeenschappelijke MR). Zij behartigt de overkoepelende belangen van alle scholen vallend onder het bestuur van Optimus. Samenstelling MR “de Bogaard” schooljaar 2023-2024:

Namens de ouders:

  1. Yvonne van de Lockant
  2. Susanne van Lierop

Namens de leerkrachten:

  1. Mayke de Jong
  2. Rick van Tienen

De directie van de school heeft met adviserende stem zitting in de medezeggenschapsraad.

In het activiteitenplan  leest u de onderwerpen waarover de MR zich dit schooljaar buigt. 

Vergaderdata schooljaar 2023-2024:

14 september 2023

25 oktober 2023

29 november 2023

10 januari 2024 (Heidag en nascholing)

24 januari 2024

21 februari 2024

10 april 2024

5 juni 2024