Ambities

Schoolplan 2019-2023

Elke school heeft een schoolplan. Hierin staat beschreven hoe de kwaliteit van het onderwijs op de school zich gaat ontwikkelen. Elke vier jaar stelt de school (het team) samen met de medezeggenschapsraad een nieuw schoolplan vast.

De ambities van “de Bogaard” zijn schoolspecifiek en afgeleid van de ontwikkeldoelen van de stichting Optimus.

Een schoolplan laat hiermee zien dat zij aan de wettelijke eisen rondom onderwijs, personeelsbeleid, en veiligheid voldoet.

Het schoolplan wordt gebruikt om jaarlijks ontwikkeldoelen vast te stellen. Dit wordt beschreven in een jaarplan en is helpend om na vier jaar de voorgenomen doelen te hebben bereikt.

Op “de Bogaard” zijn verschillende instrumenten aanwezig om te vast stellen aan welke beleidsterrein gewerkt moet worden.

Schoolplan BS de Bogaard 2019-2023

BS de Bogaard Jaarplan 2019 2020